+385 (0)98 759 887

Opći uvjeti poslovanja

Pretraga nekretnina

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, Klasa: 001-01/07-01/128, Urbroj:001-01/07, od 2. studenog 2007. godine, agencija "Adriatica d.o.o. " (u daljnjem tekstu Agencija) donosi:

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između Agencije kao posrednika i nalogodavca ( fizičke ili pravne osobe ).

Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja Agencije .

1. Ponuda

Ponuda Agencije temelji se na podacima koje zaprimamo pismenim i usmenim putem .Zadržavamo mogućnost greške te prethodne prodaje ili odustajanja vlasnika nekretnine. Za netočne podatke odgovaramo u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja s naše strane. Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati u povjerenju i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.

2. Obveze Agencije

 1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem (standardni ili isključivi, tzv. ekskluzivni)
 2. Nastojati naći treću osobu i dovesti u vezu s nalogodavcem radi zaključivanja posredovanog posla
 3. Procijeniti tržišnu vrijednost nekretnine i upoznati nalogodavca s njom
 4. Upozoriti nalogodavca s nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu
 5. Obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla, te iste predočiti nalogodavcu
 6. Upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine
 7. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija
 8. Omogućiti pregled nekretnina, organizacija i vođenje
 9. Čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu
 10. Obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate
 11. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla
 12. Prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora)
 13. Posredovati pri primopredaji nekretnine
 14. U ime nalogodavca urudžbirati potrebnu dokumentaciju kod nadležne Porezne uprave i zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Suda

Smatra se da je Agencija omogućila nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

 • Neposredno odveo ili uputio nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine
 • Organizirao susret između nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla
 • Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

3. Obveze nalogodavca

 1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s agencijom (standardni ili isključivi)
 2. Dati agenciji na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo nekretnine odnosno pravo na nekretnini koja je predmet posredničkog posla
 3. Obavijestiti agenciju o svim bitnim podacima, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu
 4. Osigurati agenciji i osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine u pratnji posrednika
 5. Odmah nakon zaključivanja posredovanog posla odnosno Predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao agenciji isplatiti ugovorenu naknadu (proviziju)
 6. Nadoknaditi agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja
 7. Obavijestiti agenciju pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio agenciju, a posebno o promjenama povezanih s vlasništvom na nekretnini

Nalogodavac je odgovoran za štetu, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja pravnog posla. Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema agenciji ili trećoj ugovornoj osobi koja je poslana sa strane agencije. Ukoliko je to slučaj, stranke ugovaraju da je nalogodavac dužan platiti agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade (provizije) za posredovani posao.

4. Ostvarivanje prava na naknadu

Agencija stječe pravo na naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla (potpisom Predugovora) kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao. Naknada se isplaćuje agenciji istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je agencija posredovala, odnosno potpisom Predugovora dviju ugovornih strana.
Ukoliko nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti realne troškove glede utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih troškova a sve prema posredničkoj tarifi.
Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.
Agencija ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu.
Naknada obuhvaća i uobičajene troškove posredovanja, osim onih posebno ugovorenih.
Agencija ima pravo na predujam posredničke naknade samo ako je on ugovoren.
Agencija ima pravo na naknadu i kad ona nije u ugovoru o posredovanju izričito ugovorena. Visina naknade utvrđuje se posredničkom tarifom.

5. Iznosi naknada

Dalje navedeni postoci plaćaju se kao posrednička naknada i na njih se obračunava PDV.

5.1. Kupnja

Posrednička provizija iznosi 2 - 4% + PDV od postignute cijene nekretnine (definira se prilikom potpisa Ugovora o posredovanju). Kod nalogodavaca s kojima imamo isključivi posrednički Ugovor naplaćujemo prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.

5.2. Prodaja

Posrednička provizija za ugovorenu vrijednost nekretnine ( obični - klasični ugovor ) 2-4 % + PDV od postignute cijene nekretnina (definira se prilikom potpisa Ugovora o posredovanju). Kod nalogodavaca s kojima imamo isključivi posrednički ugovor ( ekskluzivu ) naplaćujemo prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.

5.3. Najam

Kod Ugovora o najmu (ugovoreno trajanje najma do 5 godina) naplaćuje se 100% iznosa mjesečne najamnine. Kod ugovora duljih od 5 godina trajanja najma naplaćujemo 150% iznosa mjesečne najamnine. Kod dodane vrijednosti (povećanje cijene, ugovaranja posebnih uvjeta prema zahtjevu nalogodavca, dodatnim uslugama itd.) naplaćuje se 150% iznosa mjesečne najamnine. Kod nalogodavaca s kojima imamo isključivi posrednički Ugovor naplaćujemo prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.

5.4. Posrednička satnica

Iznos posredničke satnice sa uključenim troškovima (utrošeno vrijeme, izrada i oglašavanje te ostali troškovi vezani uz posredovani posao) iznosi 300,00 KN.

5.5 Savjetovanje ( bez izlaska na teren )
 • telefonskim putem i e-majlom ne dajemo savjete
 • osobno dolaskom u naš ured - 300,00 kn

5.6. Savjetovanje

Sa izlaskom na teren prema lokaciji naručitelja:

 • Šibensko-kninska županija – 500,00 kn
 • Ostale županije – 800,00 kn

5.7. Istraživanje tržišta

- tržišnu vrijednost nekretnine radi licencirani - ovlašteni agent , daje usmeno ili pismeno mišljenje o tržišnoj vrijednosti nekretnine, naplaćuje se prema tipu nekretnine i složenosti : - stanovi - 300,00 KN / kuće; vikendice; zemljišta i poslovni prostori - 400,00 KN / gospodarski i industrijski objekti = 500,00 KN / ostalo - prema specifičnosti nekretnine - po dogovoru

5.8. Procjena vrijednosti nekretnine

( procjenu radi ovlašteni sudski vještak ), daje pismeno vještačenje-procjenu vrijednosti nekretnine, a naplaćuje se prema cjeniku ovlaštenog sudskog vještaka ili prema dogovoru.

5.9. Savjetovanje

vezano za ishodovanje razne dokumentacije (legalizacija objekata, dozvole – građevinske, lokacijske, rješenja o uporabi, i sl.) – 1.200,00 kn po objektu, a savjetovanje + ishodovanje potrebne dokumentacije u ime stranke (punomoć) - 3.000,00 kn – 8.000,00 kn – ovisno o veličini i kompleksnosti objekta i zemljišta za koje se ishoduje dokumentacija

6. Prestanak ugovora

Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi agenciji učinjene troškove.
Ako je u roku od jedne godine od prestanka ugovora o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac zaključio posredovani pravni posao s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija dužan je agenciji nadoknaditi posredničku proviziju u cijelosti. Ugovor o posredovanju zaključen je na određeno vrijeme i može se raskinuti prije isteka ugovorenog vremena isključivo pisanim otkazom bilo koje od ugovornih strana. Ako otkazni rok nije izričito određen ugovorom o posredovanju, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza. Kad je ugovor o posredovanju u prometu nekretninama prestao otkazom, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine. Nalogodavac je dužan nadoknaditi agenciji učinjene troškove.

7. Suradnja s drugim agencijama

Agencija je spremna na suradnju s drugim agencijama za posredovanje u prometu nekretninama koje poštuju temeljna etička načela ( kojima se isključuje iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i klijenata, omalovažavanje drugih agencija na bilo koji način, radi pribavljanja poslova i klijenata, nerealne procjene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja drugih agencija s tržišta, istupanje u sredstvima informiranja s namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih agencija ).
Međusobna suradnja temelji se na Kodeksu etike poslovanja agencija za nekretnine - članica Burze nekretnina.

8. Kašnjenje u plaćanju i opomene

Sve učinjene i isporučene usluge agencije imaju se platiti najkasnije 8 dana po izvršenju usluge ili izdavanju predračuna - računa klijentu. Nakon isteka roka za plaćanje obračunat ćemo zakonski propisanu zakonsku kamatu. Agencija je obvezna za sve naplaćene usluge ispostaviti naručitelju račun.

9. Opće odredbe i rješavanje sporova

Na odnose između nalogodavca i agencije proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, posredno se primjenjuju opće odredbe o ugovoru o posredovanju, kao i ostale odredbe Zakona o obveznim odnosima.
Moguće sporove će rješavati Općinski sud u Šibeniku.

U Šibeniku, 05.05.2011.
Direktor: Željka Skračić